ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ និង ករណីជាសះស្បើយ ថ្មី នោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–