ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្ដីណែនាំពីការ ការពារវីរុសកូវីត១៩ ក្នុងអំឡុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ