ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បន្តដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល១ខែទៀត ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–