ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន០១នាក់ និង ករណីជាសះស្បើយ ០១នាក់ ថ្មី គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–