អគ្គនាយកដ្ឋាន គយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់យានយន្ត និងម្ចាស់ទំនិញគេចពន្ធដែលត្រូវបានបង្រ្កាប ត្រូវចូលខ្លួនមកបង់ពន្ធអាករ និងពិន័យតាមច្បាប់ជាធរមាន ក្នុងរយៈពេល៦០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–