កម្ពុជា ពុំរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី អស់រយៈពេលជាងពីរសប្តាហ៍មកហើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–