ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–