ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពី ពន្ធលើចំណេញមូលធន ដោយអនុវត្តចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០