ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការ សេវាគាំពារផ្លូវច្បាប់ សម្រាប់ធុរជន កម្ពុជា-ថៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០