សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង រៀបចំពិធីប្រកាសសមាសភាព នៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួន

AKP បាត់ដំបង ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម យក់ ង៉ុយ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាព នៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ AKP-បាត់ដំបង