អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ជូនដំណឹងពីការបិទជាបណ្ដោះអាសន្ន សម្រាប់ការទស្សនាថ្ងៃលិចនៅប្រាសាទប្រែរូប ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០