សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញ គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សា ក្នុងដំណាក់កាលទី២

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០