ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី២៦) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៥ ២៣១នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ១៣ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០