ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី២៥) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១០,៥៩២នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ៤៣ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០