សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ដល់កម្មសិក្សាការី និងពលករកម្ពុជាថា ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូរ៉ូណាជាលើកទី២ មិនមែនជាការពិតទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០