ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបើកដំណើរ ការ ឡើង វិញ គ្រឹះស្ថាន មត្តេយ្យសិក្សា និងសេវាអប់រំកុមារតូច ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី២

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០