ពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ខណៈមានអ្នកជាសះស្បេីយ ០១នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–