លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា និង លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេស របស់ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០