សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបិទស្លាកសញ្ញាចាំងពន្លឺលើយានជំនិះធុនធ្ងន់(១) រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់(២) យានយន្តុបករណ៍(៣) រ៉ឺម៉ក និងស៉ឺមីរុឺម៉ក(៤) ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី ៣,៥តោន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០