សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីប្រធានបទជាអាទិភាពនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ២០២០ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០