ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមុនទៅកាន់ស្ថានទូតប្រទេសនេះនៅកម្ពុជា ក្នុងករណីមានបំណងធ្វើដំណើរទៅម៉ាឡេស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០