លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី៣ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០