ពុំមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី និងករណីជាសះស្បើយថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–