បទយកការណ៍៖ ក្រុមហ៊ុនមួយ កំពុងផ្តួចផ្តើមណែនាំបច្ចេកវិទ្យាកសិករវៃឆ្លាត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —