លទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ ឯកឧត្តម ម៉ូតេហ្គី តូស៊ីមីសឺ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន នៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–