កម្ពុជា មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី រយ:ពេល៧ថ្ងៃជាប់គ្នា ធ្វើឱ្យករណីសរុបនៅចំនួន ២៧៣នាក់ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–