រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បំភ្លឺការចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋបាលខេត្តបានអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងការគ្រប់គ្រងការយកភាស៊ីចំណតរថយន្ត ចំនួន០៤ទីតាំង ក្នុងស្រុកចំនួន០៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០