កម្ពុជា មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ៥ ថ្ងៃជាប់គ្នា និងមានករណីជាសះស្បើយ ០៦ នាក់បន្ថែមទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–