ដំណឹងល្អ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០២ទៀត បន្ថែមទៀតបានជាសះស្បើយ និង មិនមានករណីវិជ្ជមានថ្មី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–