លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ក្រោមប្រធានបទ “ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងជំងឺកូវីដ១៩” តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video Conference) នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០