បទយកការណ៍៖ ទីផ្សារអង្ករកម្ពុជានៅប្រទេសចិន គឺនៅជាទីផ្សារថ្មីនៅឡើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —