ពុំមានករណីជាសះស្បើយ និងករណីឆ្លងថ្មី នៃវីរុសកូវីដ១៩នោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ  ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–