ការកសាងផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី៣ កំពុងដំណើរការតាមការគ្រោងទុក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —