ពុំមានករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ១៩ និងពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–