មានករណីជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៩នាក់ និងពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–