ប្រេងធម្មតា ៣ ០០០រៀល/១លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ២ ៧៥០រៀល/១លីត្រ ដោយត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–