ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតបរទេសជាលក្ខណៈពិសេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០