ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវបន្តការពារខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកនាសប្តាហ៌ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០