អង្គការរ៉ាក់ រៀបចំកម្មវិធីជិះកង់ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខមាលភាពយុវវ័យ និងការយល់ដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ និងសិទ្ធិ នៅសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–

លោក វ៉ា ជីវន្ត នាយកប្រតិបត្តិអង្គការរ៉ាក់ (RHAC) ដឹកនាំការរៀបចំកម្មវិធីជិះកង់ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខមាលភាព យុវវ័យ និងការយល់ដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជ សុខភាព ផ្លូវភេទ និងសិទ្ធិ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្រុងសៀមរាប។

រូបថត៖ ឃុត សៅ