ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសមានករណីជាសះស្បើយ ០២នាក់ និងករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ០១នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–