បទយកការណ៍៖ The Scenery កន្លែងបោះតង់គយគន់ទេសភាពវាលស្រែ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —