ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០២នាក់ ថ្មីទៀត គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–