ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ នៅកម្ពុជា ក្នុងនោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្តាក់ អាចនៅបន្តកើតមាននៅតំបន់ទំនាបកណ្តាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–