ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ០៣នាក់ និងករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០២នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–