ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការជាសះស្បើយ ចំនួន ០២ករណី និងវិជ្ជមាន ចំនួន ០២ករណី ថ្មី គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–