ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជូនដំណឹងពីវិធានការការពារជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងអំឡុង ពេលឈប់សម្រាកចំនួន ៥ថ្ងៃ (១៧-២១ សីហា ២០២០)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–