សេចក្តីជូនព័ត៌មាន អំពីករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០១នាក់ និងករណីវិជ្ជមាន ចំនួន ០៣នាក់ នៃវីរុសកូវីដ១៩ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–