ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ នូវរោងភាពយន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយភ្ជាប់លក្ខណ្ឌ៣ចំណុច

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០