ដំណឹងរីករាយ! មានការជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៨នាក់ ខណៈពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–