ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពី “ការអនុវត្តគម្រោង នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង​ស្តីពី “ការអនុវត្ត​គម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង” ដែលរៀបចំឡើងនៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ ក្រសួងព័ត៌មាន